Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkındaki Karar'da belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı tutarlara kadar, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde temin eder.


Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminatları;

 • Ölüm teminatı 
 • Daimi Sakatlık teminatı
 • Sağlık giderleri teminatı
 • Maddi zarar teminatı

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı nedir?

Bu sigorta; tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı teminat sağlar.


Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'na konu maddeler nelerdir?

 • Petrol ve petrol ürünleri
 • Mühimmat ve patlayıcı maddeler
 • Kimyevi gübreler, kimyevi tuzlar, asitler, bazlar, boyalar
 • Diğer kimyevi maddeler (oksijen asetilen karpit, sentetik benzin, azot, peroksit ve benzerleri)
 • Perakende olarak satılanlar hariç piroteknik mamuller (aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler, şenlik maytapları, çocuk tabanca mantarları)
 • Perakende olarak satılanlar hariç, her türlü ispirto, alkol ve kibrit
 • Sıvılaştırılmış petrol gazları, sıkılaştırılmış doğal gaz ve havagazı
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan ve yukarıda sayılmayan diğer tehlikeli kimyasallar
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında bulunan tehlikeli atıklar