İşveren Mali Sorumluluk

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SGK'nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık Devamı...

Mesleki Sorumluluk

Mesleki sorumluluk sigortası, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları maddi ve manevi yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan ve her meslek özelinde hükümleri belirlenmiş sigorta çeşididir. Devamı...

Mesleki Sorumluluk

Mesleki sorumluluk sigortası, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları maddi ve manevi yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan ve her meslek özelinde hükümleri belirlenmiş sigorta çeşididir. Devamı...

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta ettireni sigortanın yürülükte kaldığı süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Devamı...

Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat Devamı...

Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat Devamı...

Tehlikeli Madde Zorunlu Sorumluluk

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, 11/3/2010 tarih ve 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkındaki Karar'da belirtilen tehlikeli maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu mesleki faaliyetleri dolayısıyla meydana gelebilecek bir kaza sonucunda, kusurları olsun olmasın üçüncü kişilerin doğrudan doğruya uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını...….. Devamı...

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile Sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar,..... Devamı...

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile Sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar,..... Devamı...