Yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim vasfı bulunan tüm çalışanlar için tasarlanan Yönetici Sorumluluk Sigortası, bu kişilerin yönetim görevlerini icra ederlerken yaptıkları hatalar sebebiyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

 

Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır. 

Resmi kurumlar tarafından söz konusu sigortalı kişilere kesilen idari para cezaları da ek teminatla temin edilebilmektedir. 

Sigortalı’nın kusuru, ihmali, yanlış beyanı, yetki yükümlülüklerinin ihlali ve diğer tüm haksız eylem ve ihmaller sebebi ile sorumluluklarını yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahıslarların tazminat talepleri poliçe kapsamında ödenir. Söz konusu poliçe sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada geçerlidir. Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, vakıflar, dernekler, diğer üyelik gerektiren kuruluşlar ve kurumlar, borsada işlem gören şirketler ve ortaklılar için teminat verilmektedir.

 • Hissedarlar ve ortaklar 
 • Banka ve diğer kreditörler
 • Tedarikçiler
 • Müşteriler
 • Şirket
 • Şirketin iş yaptığı diğer şirketler
 • Şirket çalışanları, 
 • Yabancı Yatırımcılar
 • İlgili resmi kuruluşlar & Devlet kurumları, 
 • İdari ve resmi kuruluşlar tarafından yapılan soruşturmalar
 • Tasfiye Memurları, 
 • Rakip şirketler, 
 • Alacaklılar ve 
 • Diğer tüm 3.şahıslar 

tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarı, resmi kurumlarca yöneticilere kesilen idari para cezaları ve dava sebebiyle doğan savunma masrafları teminat altına alınmaktadır.

Poliçem Hangi Hasarları Öder? 
Sigorta teminat kapsamındaki tazminatlar ve Sigortalı’nın yasal olarak yapmakla yükümlü olduğu ödemeler, 
Sigortalı aleyhine dava açılması sonucu oluşan savunma masrafları, 
Sigortalı hakkında açılan soruşturmalara ilişkin masraflar, 
Menkul kıymetlerle ilgili olarak şirket aleyhine yapılan tazminat talepleri, 
Ek teminat olarak alınmışsa, Sigortalı’ya resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, 
Adli Teminat ve Resmi Kefalet Giderleri, 
İstihdam Uygulamalarına ilişkin sigortalı kişilere yöneltilen tazminat talepleri,

 1.     Haksız şekilde işten çıkarma, iş sözleşmesinin feshi ya da sona erdirilmesi, 
 2.     İş sözleşmesinin ihlali, 
 3.     Haksız Disiplin Cezası, 
 4.     İşyerinde taciz, 
 5.     Haksız şekilde terfi ettirmeme, 
 6.     İş Hukukunun ihlali vs.

İflas memuru veya tasfiye memuru tarafından doğrudan veya dolaylı olarak şirket adına yapılan tüm talepler, 
İflas sonucu ortaklar ve alacaklılar tarafından açılan davalar neticesinde sigortalı kişiler tarafından maruz kalınan tazminatlar, 
Amerika Birleşik Devlerleri istisna olmak üzere, sigortalının çevre kirliliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu şirketin uğradığı zararın ortaklar tarafından talep edilmesi sonucu oluşan zararlar. 

Yönetici Sorumluluk Sigortası Kapsamındaki Hasar Örnekleri…. 

 • Rakip firmalardan gelebilecek tazminat talepleri Rakip firma rekabete aykırı hareket sebebi ile diğer firma yöneticilerinden tazminat talebinde bulunuyor, söz konusu talebin haklı veya haksız olmasından bağımsız olarak, yöneticilerin savunma masrafları teminat kapsamında değerlendirilebilecektir.
 • Bir Yöneticinin diğer yönetici hakkında açtığı davalar Yapılan bir yatırımın şirketi zarara uğratması sebebi ile şirket yönetiminde anlaşmazlıklar söz konusu olabilir, dolayısı ile ilgili yöneticiler hakkında zararın tazminine yönelik dava sigorta teminatı içinde değerlendirilebilecektir.
 • Kreditörlerden gelen tazminat talepleri Perakende sektöründe faaliyet gösteren firma yöneticilerine, yapılan kredi anlaşması sürecinde yanıltıcı beyanlarda bulunma suçlaması ile banka tarafından dava açılması ve sözkonusu tazminat ödemeleri yine teminat kapsamında değerlendirilebilecektir.
 • Resmi Kurumlardan gelebilecek idari para cezaları Halka açık şirketin hatalı temettü dağıtımı sebebi ile sorumlu tutulan yönetim kurulu üyelerine yüksek miktarda idari para cezası (ek teminatla dahil edilmişse) teminat kapsamında değerlendirilebilecektir.
 • Hissedarlardan gelebilecek tazminat talepleri Hatalı yönetim sonucu şirketin uğradığı zararlardan sorumlu tutulan yöneticiler hakkında şirket hissedarları tarafından açılan tazmit davaları ile, dava neticesinde kusursuz bulunan yöneticilerin bu süreçte maruz kaldığı yüksek savunma masrafları teminat kapsamın